O združení

logo_str3_2

KALAZANS – Združenie detí a mládeže je dobrovoľné občianske združenie nezávislé od politických strán. Pôsobí na území Slovenskej republiky. Má právnu subjektivitu.

Hlavným cieľom združenia je vytvoriť trvale udržiavateľný program rozvoja osobnosti detí a mládeže, podporovať ich sebarealizáciu, ako aj poskytovať ponuku na hodnotné vyplnenie voľného času detí a mládeže športovými, kultúrnymi, intelektuálnymi, duchovnými a sociálnymi aktivitami na báze dobrovoľnosti a slobody výberu. Združenie organizuje spoločenské, duchovné, vzdelávacie, kultúrne, charitatívne, športové podujatia pre deti a mládež na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. Formou školení sa združenie podieľa na formácii animátorov. Vydáva časopisy a pomôcky ako metodickú podporu pre prácu s deťmi a mládežou.

Združenie používa preventívny výchovný systém svätého Jozefa Kalazanského – kňaza, pedagóga a vychovávateľa. Cieľom združenia je vychovávať mladú generáciu k osobnej zodpovednosti za svoj život, vychováva čestných občanov a kresťanov v duchu kresťanských zásad.

Združenie úzko spolupracuje s Rehoľou piaristov na Slovensku a ostatnými piaristickými dielami.